Obchodné podmienky

Odoslaním formulára vyjadruje užívateľ dobrovoľne svoj bezplatný súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa , e-mail, telefón) poskytnutých spoločnosti NATUR SLOVAKIA spol. s.r.o., IČO 44251394 ako správcovi a súčasne udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom ďalšieho marketingového spracovania týchto údajov, tj. ponúkanie obchodu a služieb, zasielanie informácií o marketingových akciách správcu, zahŕňajúce zasielanie informácií a iných obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom odvolať, a to pri zasielaní každej jednotlivej správy od spoločnosti NATUR SLOVAKIA spol. s r.o. Užívateľ má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva §28 až §30 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje užívateľ pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, a to na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Užívateľ týmto zároveň výslovne súhlasí s tím, že spoločnosť NATUR SLOVAKIA spol. s r.o. je oprávnená odovzdať osobné údaje klienta poskytovaľovi dopytovanej služby na základe zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou NATUR SLOVAKIA spol. s r.o. a jej franchisovými partnermi a tiež tretím osobám na základe zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou NATUR SLOVAKIA spol. s r.o. a tretími stranami.